• fb.svg
  • instagram.svg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - De ondernemer 1.1    De webwinkel Yosonline is onderdeel van YOS  (KvK 08068002).

Artikel 2 - Toepasselijkheid 2.1    Op alle bestellingen aan particulieren en overeenkomsten  met Yosonline zijn de hierna genoemde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 - Betalingen en bestellingen3.1    De bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling via iDEAL.

3.2    Betaling is mogelijk op de wijze zoals hierboven genoemd en zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt de datum van betaling van creditering van de bankrekening van YOS.

3.3     Indien de door u bestelde stof en/of pakket tijdelijk niet verkrijgbaar is, worden deze zo snel mogelijk nageleverd. 

3.4    Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden van Yosonline akkoord gaat.

3.5    Indien het door u opgegeven e-mailadres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan derhalve niet geleverd worden.  

Artikel 4 - Prijzen en verzendkosten4.1     De prijzen op de website worden vermeld in euro’s (€) inclusief BTW.

4.2    De prijzen zijn exclusief verzend- /bezorgkosten. Deze kosten worden tijdens het afrekenen aan u bekend gemaakt.

4.3    De verzend- /bezorgkosten zijn afhankelijk van gewicht en grootte en kunnen na de bestelling nog worden aangepast. Voor het buitenland gelden andere tarieven dan in Nederland.   

Artikel 5 - Leveringen5.1    De door Yosonline eventuele opgegeven levertijden zijn een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.

5.2    De artikelen worden verstuurd middels derden (bijv. postNL).

5.3    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.4    Gestreefd wordt een bestelling binnen twee (2) werkdagen te verzenden. Op zondag vinden geen verzendingen plaats. Zon- en feestdagen, alsmede vakanties tellen niet mee in deze werkdagen. 

5.5    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Yosonline daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en met argumenten onderbouwd in kennis te stellen.

5.6    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yosonline de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.7     Yosonline is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden middels derden.   

Artikel 6 - Ruilen & terugsturen6.1    Stoffen kunnen niet worden geruild.

6.2    Pakketten kunnen niet worden geruild.

6.3    Boeken kunnen niet worden geruild.

6.4    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering door Yosonline terug te sturen. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (artikel 6.1 t/m 6.3). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de koper. 

6.5    Indien een verkeerd artikel is geleverd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. Neem in dat geval binnen drie (3) werkdagen contact met ons op (artikel 5.5).

6.6    De kleuren van de stof of een quilt kunnen een afwijking hebben ten opzichte van de kleur op het beeldscherm. Op de kleurafwijking kunnen geen artikelen terug worden gezonden.    

Artikel 7 - Aanbiedingen / overeenkomsten7.1     Alle aanbiedingen van Yosonline zijn vrijblijvend. Yosonline behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. 

7.2    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yosonline. Yosonline is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dan deelt Yosonline dit binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.  

Artikel 8 - Overmacht8.1    Yosonline heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Yosonline gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yosonline kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.   

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter9.1    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9.2    Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yosonline in strijd mochten zijn met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yosonline vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.   

Artikel 10 – Privacy10.1     Niets van deze website mag door derden zonder toestemming van Yosonline worden gebruikt. Alle rechten zijn voorbehouden aan Yosonline, Raadhuisstraat 61, 7255 BL HENGELO (Gld).

10.2    Alle door u verstrekte gegevens die via de website of per e-mail zijn verkregen zullen niet aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden alleen door Yosonline gebruikt. Yosonline.nl volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is vanaf 25 mei 2018. In de "Privacyverklaring Yosonline.nl" wordt de verwerking van normale persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de website beschreven. Deze privacyverklaring maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Yosonline.nl.


Foto Yosonline 1 1